KX TreeShears uutiskuva metsitys
Metsitystuen tavoitteena on lisätä metsiä ja vahvistaa hiilinieluja. Kuva: Eva Ekholm

Metsitystukea koskeva laki tulee voimaan 1.1.2021. Metsitystukea voi hakea Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta alkaen. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä, jolla tuetaan joutoalueiden metsittämistä. Joutoalueet ovat alueita, jotka eivät ole maatalousmaata eivätkä metsämaata. Tukea ei saa aktiivisen ruoantuotannon, maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden avoimien alueiden metsitykseen.

Metsitystukea myönnetään niin sanottujen joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Aktiivisessa viljelyssä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää. Tuen saamisen ehtona onkin, että peltoala ei ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Suomessa metsitykseen soveltuvia joutoalueita on arviolta noin 120 000 hehtaaria.  

Metsitystukea myönnetään yksityisille maanomistajille. Tuki muodostuu kiinteästä kustannuskorvauksesta sekä hoitopalkkiosta ja perustuu keskimääräisiin laskennallisiin kustannuksiin hehtaaria kohden. Tuen määrästä ja muista tarkemmista ehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksella, joka on edelleen valmistelussa.  

– Asetusluonnoksen mukaan tukitaso olisi entisillä turvetuotantoalueilla 1000–1500 euroa hehtaarilta ja muilla joutoalueilla 1500–2000 euroa hehtaarilta. Tämän lisäksi maksettaisiin hoitopalkkio kahdessa erässä, yhteensä 900 euroa hehtaarilta, kertoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. 

Metsitettävän alan tulee olla vähintään 0,5 hehtaaria suuruinen, yhtenäinen ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveä ala. Alan tulee olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva. Metsitystukea ei saa, jos alan metsittämiseen on jo aiemmin myönnetty rahoitus. 

Lisää metsiä ja hiilinieluja

Metsitystuen tavoitteena on lisätä metsiä ja vahvistaa hiilinieluja. Tuella tulisi saada aikaan pysyvä metsäala, joten metsitystukea ei myönnetä esimerkiksi joulukuusiviljelmille. Metsitettyä aluetta tulee hoitaa ja säilyttää metsämaana vähintään kymmenen vuotta.  

Tukea myönnettäessä otetaan huomioon muun muassa luonnon monimuotoisuus, maaseutumaisema, vesitalous ja kaavarajoitteet. Metsäkeskus pyytää näistä ELY-keskukselta lausunnon. Tukea ei esimerkiksi saa ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. Metsitettävillä aloilla edistetään myös monimuotoisuutta, esimerkiksi kasvattamalla useampia puulajeja.  

Metsitystukea koskeva laki tulee voimaan vuoden 2021 alusta ja on voimassa vuoden 2023 loppuun. Metsitystukea haetaan Metsäkeskuksesta ja tukien haku avautuu vuoden 2021 maaliskuussa. Metsitystä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista.  

Metsäkeskus järjestää metsäalan toimijoille metsitystukeen liittyvää koulutusta 9.2.2021 klo 9-11 pidettävässä webinaarissa. Ilmoittaudu mukaan webinaariin.

Kirjoitus julkaistu alun perin www.metsakeskus.fi -sivustolla. Alkuperäinen artikkeli osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/uutiset/laki-metsitystuesta-tulee-voimaan-vuoden-2021-alussa

Kuva: Metsäkeskus / Eva Ekholm