Metsästä energiakäyttöön korjattava biomassa on energiapuuta. Kannot, latvusmassa, karsimaton kokopuu ja karsittu rankapuu ovat energiapuujakeita.

Energiapuukaupassa on nähty kehittymistä ympäri Suomea. Sekä harvennuksilta kertyvällä kokopuulla, että avohakkuualueiden hakkuutähteillä on ollut kysyntää. Metsänomistajille puukauppa energiapuuksi on hintansa osalta usein kilpailukelpoinen vaihtoehto kuitupuun myynnille metsäyhtiölle.

Energiapuun hakkuutavat

Sekä hoitamattomista että hoidetuista metsistä voidaan korjata energiapuuta. Useimmiten energiapuuta korjataan kokopuuna tai karsittuna rankana ensiharvennuksen yhteydessä.

Kokopuunkorjuussa talteen otetaan myös latvat ja oksat. Integroitu korjuu tarkoittaa sitä, että metsästä korjataan yhtaikaa sekä kuitu- että energiapuuta. Erilliskorjuu tarkoittaa sitä, että ainoastaan energiapuuta korjataan.


Puut toimitetaan voimalaitoksille

Energiapuuta kerätään alueella toimiville voimalaitoksille. Monissa maakunnissa toimii suurten laitosten lisäksi myös pienempiä energialaitoksia. Energiapuut tulisi aina toimittaa käyttöön kuivana, joten niitä pitää varastoida yksi kesä.

Se erottaakin energiapuut kuitupuusta ja tukista, jotka hakataan välittömään käyttöön, sillä ne on saatava tuoreena jalostukseen. Tällä tavoin energiapuulla voidaan nähdä olevan myös markkinoita tasaava vaikutus, koska sitä korjataan metsistä seuraavaa vuotta varten.

Mitä on energiapuu?

Energiapuuksi kutsutaan ainespuuksi kelpaamatonta puuta. Tätä ovat varsinkin avohakkuiden latvat, kannot ja oksat sekä nuoresta metsästä korjattava harvennuspuu.

Energiapuu toimitetaan tyypillisesti sähkön ja lämmön tuotantoon. Energiapuusta maksettava hinta määräytyy puun laadun, määrän, kuljetusmatkan sekä kauppatavan mukaan.

Energiapuun korjuussa käytettävä kalusto

Energiapuun korjuussa käytetään tyypillisesti tarkoitusta varten kehitettyjä energiapuukouria, alusta koneena metsäkonetta, kaivinkonetta tai traktoria. Parhailla energiapuukourilla voidaan sekä katkaista, kasata että kuormata puut talteen. Esimerkiksi KX-energiakourat sopivat sekä metsäpalveluyrittäjille, maanviljelijöille, maansiirtoyrittäjille että viheryrittäjille.

Energiakoura kuormaa puita

Jopa 25 % lisää tuloa

Energiapuuta ostetaan pysty- tai hankintakaupalla joka puolella Suomea. Tärkeää metsänomistajan kannalta on varmistaa, että metsä jää tuottokuntoiseksi harvennuksen jälkeen.

Sinänsä harvennushakkuu energiapuun korjaamiseksi on ihan tyypillinen hoitohakkuu. Tässä korjuujälki on kuitenkin siistimpi sekä hakkuukertymä on suurempi. Se johtuu siitä, että puun latvuksesta otetaan energiakäyttöön sopiva puuaines talteen, toisin kuin kuitupuun tapauksessa. Metsänomistajalle energiapuuhakkuu voi tarkoittaa jopa neljänneksen lisäystä korjuukertymästä saatavaan tuloon.